Sakramenty

Sakrament to rzeczywistość, w której Bóg spotyka się osobiście z człowiekiem. Każdy człowiek ochrzczony, pozostający we wspólnocie Kościoła Katolickiego i w stanie łaski uświęcającej, może tą rzeczywistość przyjmować i w niej uczestniczyć, napełniając swoje życie Bożą łaską i obecnością Bożą.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE:

  1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. Spowiedź
  5. Sakrament chorych
  6. Małżeństwo
  7. Kapłaństwo

Sakramenty święte, a wystąpienie z Kościoła katolickiego.

– KONSEKWENCJE –
Osoba, która złożyła wobec władz państwowych deklarację o wystąpieniu z Kościoła – traci prawo do bycia jego członkiem. Tym samym traci dostęp do sakramentu spowiedzi i Eucharystii, nie może być rodzicem chrzestnym ani sprawować kościelnych urzędów i można takiej osobie odmówić pogrzebu katolickiego.

Stolica Apostolska i Konferencja Biskupów Niemieckich uzgodniły nowe regulacje dotyczące konsekwencji wystąpienia z Kościoła katolickiego. Stolica Apostolska zaaprobowała kościelne prawo zgodnie z którym osoba, która złożyła wobec władz państwowych deklarację o wystąpieniu z Kościoła traci prawo do bycia jego członkiem wraz z wszystkimi tego następstwami.

Nowe regulacje wprowadza ogłoszony w Bonn dekret Konferencji Biskupów Niemieckich, który został zaaprobowany przez odpowiednie dykasterie Stolicy Apostolskiej i dotyczy całego Kościoła katolickiego w Niemczech. Dekret wszedł w życie 24 września 2012 roku.

Zmianie uległy pewne szczegółowe regulacje dotyczące wystąpień z Kościoła. Dotychczas oświadczenie przed urzędem państwowym o wystąpieniu z Kościoła łączyło się automatycznie z kościelną karą ekskomuniki. Obecna regulacja odróżnia zagrożenie utraty praw członka Kościoła od praktycznych następstw (jak np. ekskomunika) i akt ten uzyskuje nowe znaczenie teologiczne.

Watykan zobowiązuje Kościół w Niemczech do tego, aby zaproponował każdemu, kto wystąpił, trzy możliwości:
1) W przypadku, gdy osoba występująca trwa tylko przy swojej decyzji o wystąpieniu, wtedy traci prawa członka Kościoła.
2) Jeśli jednak wierna lub wierny wyrazi wolę powrotu, wtedy dochodzi do pojednania i przywrócenia pełnych praw członka Kościoła.
3) W przypadku, gdy jednak dana osoba wyzna oficjalnie, że nie wierzy w Boga lub odrzuca nauczanie Kościoła w innych ważnych punktach, wtedy biskup miejsca może rozpocząć formalną procedurę prowadzącą do ekskomuniki. W nowym prawie zastrzega się, że może ona zostać cofnięta, gdy osoba, na którą została ona nałożona wyrazi żal i oznajmi o swoim powrocie do wiary Kościoła katolickiego.

Obecne rozwiązanie jest na gruncie prawa kanonicznego kompromisowym.
W dekrecie tym podkreślono, że osoby które wystąpiły z Kościoła nie mogą być dopuszczane do sakramentów i sprawować kościelnych funkcji, stanowisk i urzędów. Tracą tym samym dostęp do sakramentu spowiedzi i Eucharystii oraz nie mogą być rodzicami chrzestnymi. Wystąpienie z Kościoła nie łączy się jednak automatycznie z ekskomuniką. Gdy jednak osoba występująca sprawuje jakieś funkcje to podlega postępowaniu przewidzianemu przez prawo o służbie w instytucjach kościelnych. Dokument w kwestii dotyczącej pochówku osób, które wystąpiły, używa łagodnego sformułowania, że „można” odmówić takiej osobie pogrzebu katolickiego.

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna