Statut Szkoły Polskiej przy PMK

Statut Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II przy PMK Karlsruhe
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Podstawą prawną działalności Szkoły im. Jana Pawła II w Karlsruhe, dla uczniów, rodziców i nauczycieli jest niniejszy Statut.
2. Siedziba Szkoły im. Jana Pawła II mieści się przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.
3. Szkoła im. Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe jest instytucją katolicką, niedochodową, prowadzona jest w duchu tradycji chrześcijańskiej.
4. Każdy nauczyciel, uczeń oraz rodzice ucznia, który wchodzi do wspólnoty szkolnej, zobowiązują się do przestrzegania zasad i norm tutaj przyjętych. Nieakceptowanie powyższego statutu, jego łamanie, wiąże się z wydaleniem ze szkoły.
§ 2. Cel i zadania szkoły.
1. Działanie na korzyść dzieci i ich polskojęzycznych rodzin mieszkających w Karlsruhe i jego okolicach, poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych, podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji chrześcijańskiej oraz wspieranie dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości.
§ 3. Organizacja Szkoły
1. Zajęcia w szkole odbywają się w soboty, wg. ustalonego planu lekcji i terminarza. Blok edukacyjny trwa dwie i pół godziny zegarowe. Szkoła może organizować inne, dodatkowe zajęcia. Terminy i czas trwania zajęć mogą ulec zmianie i dostosowaniu do aktualnych możliwości.
2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość:
– rozwijania umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz posługiwania się poprawną polszczyzną
– rozwijania wiedzy o polskiej kulturze, historii i geografii
– zdobywania wiedzy religijnej w języku polskim
– przystąpienia w kl. 2 do uroczystej I Komunii św.
– kształtowania postawy szacunku wobec kultury rodzimej oraz innych kultur
– wspierania dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości.
4. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w trzech grupach przedszkolnych i siedmiu grupach szkolnych.

§ 4. Władze i organa szkoły:
1. Społeczność szkolną stanowią uczniowie, ich rodzice (opiekunowie), pracownicy szkoły oraz osoby wspierające działalność szkoły.
2. Naczelnymi organami Szkoły są:
– Dyrektor szkoły
– Rada Pedagogiczna
– Rada Rodziców.

Dyrektor szkoły:
Obowiązki dyrektora szkoły pełni każdorazowo proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.
4. Dyrektor szkoły
– reprezentuje szkołę na zewnątrz
– kieruje pracą szkoły
– ustala rozkład zajęć i przydział godzin nauczycieli
– podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć lub o zmianie planu lekcji
– zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym
– przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na nauczycieli
– hospituje zajęcia szkolne prowadzone przez nauczycieli, sprawuje nadzór 
pedagogiczny
– decyduje o przyjęciu uczniów do szkoły oraz skreśleniu z listy uczniów
– podejmuje decyzje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli.

Rada Pedagogiczna:
– Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele szkoły i dyrektor jako jej przewodniczący
– nauczycielami w szkole mogą być osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi
– osoba ucząca winna cechować się kulturą osobistą i opanowaniem wobec dzieci, a także rodziców (opiekunów), dbać o dobre imię szkoły i wszystkich współpracowników.
– obowiązkiem nauczycieli jest przekazywanie materiału dydaktycznego w sposób odpowiedni do poziomu uczniów i ich zdolności percepcyjnych oraz otaczanie uczniów opieką i nadzorem na terenie szkoły oraz zapewnienie bepieczeństwa w czasie zajęć i przerw.
– opracowanie programu dydaktyczno – wychowawczego do każdej grupy szkolnej i semestralnego sprawozdania z jego realizacji, jak również systemu oceniania.
– sprawdzanie listy obecności na każdych zajęciach, prowadzenie systematyczne i sumienne dokumentacji szkolnej oraz dziennika zajęć, realizacja przyjętego i zatwierdzonego programu nauczania .

Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora ustala program nauczania i dostosowuje go do potrzeb uczniów
– dobiera lub przygotowuje własne podręczniki szkolne w oparciu o podstawę programową i potrzeby uczniów
– ustala system oceniania i nagród uczniów
– na koniec roku szkolnego wypisuje świadectwa szkolne
– sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych, obchodów i uroczystości
– członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo egzekwowania od uczniów dobrych wyników nauczania i nienagannej dyscypliny
– zadaniem każdego członka Rady Pedagogicznej jest informowanie rodziców (opiekunów) o postępach uczniów, o trudnościach w prowadzeniu zajęć oraz mobilizowanie rodziców (opiekunów) do aktywnej pomocy w szkole, jak również zapoznanie rodziców ze statutem szkoły
– tylko i wyłącznie nauczyciele mają prawo do przebywania w pokoju nauczycielskim, osoby postronne i spoza grona pedagogicznego nie mają do tego prawa.
- sprawy przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczące grona pedagogicznego, danych osobowych uczniów i ich rodziców, są objęte tajemnicą zawodową, a ich ujawnienie i rozpowszechnianie skutkuje dyscyplinarnym zwolnieniem.

Rada Rodziców:
Rada Rodziców jest wybierana na początku nowego roku
– w jej skład wchodzi przewodniczący Rady Rodziców i członkowie. Nauczyciel nie może być członkiem Rady Rodziców.
– zajmuje się organizowaniem imprez szkolnych dla dzieci i rodziców
– świadczy pomoc w organizowaniu wycieczek i wakacji letnich
– świadczy pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
– pomaga w zbieraniu środków finansowych na potrzeby szkoły.

§ 5. Nabór uczniów i rezygnacja ze szkoły:
Uczniami Szkoły mogą być dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz regulaminu szkoły.
Rodzice uczniów wypełniają formularz zgłoszeniowy, podpisują zobowiązanie przestrzegania regulaminu szkoły oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Stowarzyszenia Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji e.V. przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.
Oświadczenie o rezygnacji z nauki i wypisaniu ze szkoły musi być wyrażone na piśmie do dyrektora szkoły i doręczone na co najmniej 30 dni przed końcem bieżącego semestru.
Obowiązek opłaty czesnego wygasa z końcem semestru, w którym nastąpiło wypisanie ze szkoły.

§ 6. Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z lekcji
Nieobecność (spóźnienie) ucznia na zajęciach wymaga pisemnego usprawiedliwienia ze strony rodziców bądź w wyjątkowych sytuacjach telefonicznego.
W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą również telefoniczne zwolnić ucznia z zajęć a w przypadku niemożliwości osobistego odebrania po lekcjach powinni pisemnie wskazać osobę uprawnioną (imię, nazwisko, adres, stopień pokrewienstwa etc.) do odbioru ucznia ze szkoły.
W przypadku stwierdzenia u ucznia podczas zajęć nagłej dolegliwości (choroby), nauczyciel ma obowiązek powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, którzy zdecydują o dalszych działaniach.
Każde samowolne opuszczenie przez ucznia terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych będzie traktowane jako ucieczka ze szkoły i nie będzie usprawiedliwiane.

§ 7. Opłaty (czesne)
Wysokość opłat (czesne) ustalana jest na każdy rok szkolny i podawana do wiadomości na pierwszym powakacyjnym spotkaniu rodziców.
Opłata czesnego naliczana jest za 10 miesięcy utrzymania szkoły.

§ 8. Uczniowie – prawa i obowiązki
Każdy uczeń ma prawo do:
1. poszanowania własnej godności osobistej, dobrego imienia oraz do kulturalnego traktowania ze strony innych,
2. podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
3. obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy, umiejętności i zachowania, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i zgodnie z kryteriami oceniania podanymi przez nauczycieli,
4. opieki pedagogicznej, dydaktycznej i duszpasterskiej,
5. indywidualnych rozmów z nauczycielami oraz z proboszczem o każdej sytuacji szkolnej i pozaszkolnej,
6. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych,
7. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach pozaszkolnych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
8. korzystania za zgodą nauczyciela i w jego obecności ze sprzętu szkolnego oraz wszelkich pomieszczeń szkolnych,
9. wybierania przedstawicieli samorządu klasowego i szkolnego (jeśli samorząd został powołany),
10. odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, ferii świątecznych, zimowych i letnich,
11. uczestniczenia w wyjazdach i wycieczkach szkolnych,
12. wyrażania opinii o szkole, bez godzenia w godność osobistą,

Każdy uczeń jest zobowiązany do:
1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych oraz we wszystkich zajęciach, uroczystościach i imprezach szkolnych; aktywny udział w w/w zajęciach może mieć wpływ na oceny,
2. Przy więcej niż 50 % nieobecności na zajęciach uczeń jest nieklasyfikowany, nie ma wystawionej oceny z przedmiotu, tym samym nie otrzymuje zaświadczenia o ocenie do szkoły niemieckiej.
3. punktualnego przychodzenia na wszelkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
4. przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i odrabiania pracy domowej,
5. dbania o dobre imię szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz,
6. szanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób,
7. zapoznania się z regulaminem szkolnym i przestrzegania zawartych tam zasad,
8. dbania o porządek i czystość w budynku i na terenie szkolnym troszczenia się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz szanowania mienia szkolnego jako dobra wspólnego,
9. uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie lekcji,
10. uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem osób dyżurujących i winny podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem,
11. uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach zajęć,
12. uczniowie nie mogą w czasie zajęć korzystać z telefonów komórkowych, które muszą być wyłączone lub wyciszone, oraz innych środków multimedialnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia,
13. do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt,
14. wszystkich uczniów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, posiadania, dystrybucji i spożywania narkotyków oraz innych substancji odurzających, tak w szkole, jak i poza nią. Złamanie tego zakazu skutkuje natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły.

§ 9. Rodzice

Rodzice zobowiązani są do:
1. punktualnego i regularnego przyprowadzania dziecka do szkoły oraz odbierania po zajęciach, ewentualnie pisemnego upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka,
2. uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
3. terminowego dokonywania opłat szkolnych (czesne),
4. usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień dziecka,
5. terminowego powiadomienia dyrekcji o wypisaniu dziecka ze szkoły,
6. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,
7. pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych,
8. niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych na terenie szkoły przez ich małoletnie dzieci,
9. w przypadku poważnej i przewlekłej choroby dziecka, przyjmowania przez dziecko lekarstw, stałej obecności, w czasie zajęć na terenie szkoły.